ทำเนียบข้าราชการ

ทำเนียบข้าราชการ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู


นาย วิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

Mr. Vithit Paowattanasuk

ตำแหน่ง (Position): กงสุลใหญ่ Consul-Generalนางสาว ภาวีวรรณ นรพัลลภ รองกงสุลใหญ่ฯ

Ms. Bhavivarn Noraphallop

ตำแหน่ง (Position): รองกงสุลใหญ่ Deputy Consul-General

นักการทูต ระดับชำนาญการพิเศษ


ดร. จุฑาภรณ์ เฟิลแคร์

Dr. Chuthaporn Voelker

ตำแหน่ง (Position): กงสุล Consul

นักการทูต ระดับชำนาญการ


นางสาว พิชชาภรณ์ หลิวเจริญ

Ms. Pitchaporn Liwjaroen

ตำแหน่ง (Position): กงสุล Consul

นักการทูต ระดับชำนาญการ

นาง กัญญา หอมมณฑา

Mrs. Kanya Hommontha

ตำแหน่ง (Position): กงสุล Consul

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน