สารจากกงสุลใหญ่ฯ

สารจากกงสุลใหญ่ วิทิต เภาวัฒนาสุข

สวัสดีครับ   ผม นายวิทิต เภาวัฒนาสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู  เริ่มเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เป็นกงสุลใหญ่คนที่ 5 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เมื่อปี 2548  โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู มีเขตอาณาครอบคลุมมณฑลเสฉวน และมหานครฉงชิ่ง

ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ที่รัฐบาลจีนดำเนินนโยบายรุกตะวันตกใน ปี 2543 และการผลักดันนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในปี 2556 ส่งผลให้พัฒนาการของมณฑลสฉวน และมหานครฉงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนสามารถขึ้นมาอยู่แถวหน้าของจีนได้อย่างไม่มีใครปฏิเสธได้

รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมาโดยตลอด โดยมีการกระชับความสัมพันธ์กับจีนในระดับมณฑลและมหานครเพิ่มมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงระหว่างกันมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสองปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น มณฑลเสฉวนเป็นหนึ่งในมณฑลของจีนที่พระราชวงศ์ไทยเสด็จเยือนหลายพระองค์ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 6 – 10 เมษายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนนครเฉิงตู และสถานที่สำคัญต่างๆ ของมณฑลเสฉวน โดยนับเป็นการเสด็จ ฯ เยือนเป็นครั้งที่เก้า

สถานกงสุลใหญ่ฯ  นอกเหนือจากการให้บริการกงสุล การตรวจลงตราและการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนแล้ว ยังมีภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่งในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การท่องเที่ยว  วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ และการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง โดยมุ่งหวังให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองฝ่ายให้มีความใกล้ชิดไปมาหาสู่มากในทุกๆ ด้านขึ้น อันจะเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทยและจีน

สุดท้ายนี้  ผมและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ทุกคน จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อทำงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่งกับระเทศไทยให้ยั่งยืนบนพื้นฐานของมิตรไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานระหว่างไทยและจีน

 

วิทิต เภาวัฒนาสุข

กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 

31 ตุลาคม 2561