กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูเข้าร่วมพิธีเปิดนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงนิเวศไทย-จีน (เสฉวน)

กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูเข้าร่วมพิธีเปิดนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงนิเวศไทย-จีน (เสฉวน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ค. 2565

| 6 view

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นายวรันณ์ธร คชทโรภาส กงสุล และนายวิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง กงสุล เดินทางไปเมืองตูเจียงเยี่ยน มณฑลเสฉวน เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงนิเวศไทย-จีน (เสฉวน) และมีอธิบดี รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเสฉวน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเฉิงตู นักวิชการใหญ่ กรมการเกษตรและชนบทมณฑลเสฉวน นายกเทศมนตรีและผู้บริหารรัฐบาลประชาชนเมืองตูเจียงเยี่ยน ผู้บริหารระดับสูงเครือเจริญโภคภัณฑ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน และภายหลังพิธีเปิด เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ เมืองตูเจียงเยี่ยนได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ

 

นิคมอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนิเวศไทย-จีน (เสฉวน) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเมืองตูเจียงเยี่ยน และเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีรัฐบาลมณฑลเสฉวนและสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นเขตสาธิตการปลูกพืชเกษตรและการเลี้ยงสุกร การเพาะพันธุ์สัตว์ปีก การเลี้ยงสัตว์เนื้อ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยบูรณาการการเกษตร วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย - จีนเข้าไว้ด้วยกัน มีการดำเนินงานในรูปแบบ “1 นิคม+3เขต” ได้แก่ เขตสาธิตการผสมผสานการเกษตรและการท่องเที่ยว เขตสาธิตความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และเขตสาธิตการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว สามารถพัฒนาเป็นแหล่งห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่การผลิตด้านการเกษตรและอาหาร รวมทั้งช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-จีนในด้านเศรษฐกิจ การค้า เกษตรกรรม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ