การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

| 22 view

20220523_ประกาศเลือกตั้ง_กทม_และ_พัทยา