กิจกรรมทางวิชาการ "Connecting Thailand's BCG Model with China's Smart City Development towards Sustainable Development"

กิจกรรมทางวิชาการ "Connecting Thailand's BCG Model with China's Smart City Development towards Sustainable Development"

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 208 view

เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู จัดกิจกรรมทางวิชาการในหัวข้อ "Connecting Thailand's BCG Model with China's Smart City Development towards Sustainable Development” ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนที่ศึกษาภาควิชาภาษาไทยในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง รวมถึงผู้ที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชนในจึน 30 คนและในไทยผ่านทางออนไลน์ 30 คน รวมทั้งมีผู้รับชมทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไชต์ bilibili ของจีน รายการ 4.0 Hi-Fun Translation Club อีก 1,044 คน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง ของสถานกงสุลใหญ่ฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจีน และนโยบาย BCG ของไทย อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย (1) งานสัมมนา โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและจีน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา และ (2) การศึกษาดูงานที่ Chengdu Longquanshan Urban Forest Park เขต Chengdu Eastern New Area ซึ่งเป็นพื้นที่การพัฒนาเขตเมืองสีเขียวที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และ Chengdu Planning Exhibition Hall ซึ่งเป็นหอแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองของนครเฉิงตูตั้งแต่อดีตสู่แนวทางการพัฒนาในอนาคตให้เป็นพื้นที่การพัฒนาตามนโยบาย "Park City"

แนวคิดการพัฒนาเมืองของนครเฉิงตูสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของไทย ซึ่งประกอบด้วยการขับเคลื่อนของ 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับ G ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ BCG ยังเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ