นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย นายวรันณ์ธร คชทโรภาส กงสุล ได้พบและหารือกับนายหวัง ชิงหยวน อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเฉิงตู

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย นายวรันณ์ธร คชทโรภาส กงสุล ได้พบและหารือกับนายหวัง ชิงหยวน อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเฉิงตู

26 ก.พ. 2564

66 view

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย นายวรันณ์ธร คชทโรภาส กงสุล ได้พบและหารือกับนายหวัง ชิงหยวน อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับไทยในด้านการศึกษา วิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการเรียน การสอนภาษาไทย-จีน และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย

ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม และศูนย์ไทยศึกษาในมณฑลเสฉวน อีกทั้งพบปะและสนทนากับนักศึกษาไทยเพื่อสอบถามทุกข์สุขและความเป็นอยู่ และรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาจีนที่เลือกเรียนหลักสูตรภาษาไทยในระดับปริญญาตรี

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเฉิงตูเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทยระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรกในมณฑลเสฉวน และได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยในแต่ละปีจำนวน 50 ทุนจากจำนวน 200 ทุนที่ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

01 020202   03   04   05   06   07   08