พิธีมอบเงินบริจาคให้แก่สถาบันการศึกษาในมณฑลเสฉวน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย

พิธีมอบเงินบริจาคให้แก่สถาบันการศึกษาในมณฑลเสฉวน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ส.ค. 2566

| 46 view
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูได้จัดพิธีมอบเงินบริจาคให้แก่สถาบันการศึกษาในมณฑลเสฉวน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมพิธีการ 3 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู (2) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งแห่งที่สอง ณ นครเฉิงตู และ (3) โรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่ สิรินธร ในโอกาสนี้ นางสาวสิรินทร์ สุรทิณฑ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้หารือกับคณะผู้บริหารของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับจีนด้วย
 
สถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่งได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทย - จีน รวมถึงแจ้งแผนการขยายความร่วมมือทางการศึกษาไทย - จีนในอนาคต อีกทั้งยังได้กล่าวถึงความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วย อาทิ (1) ศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู ได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - จีนที่หลากหลาย ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย - จีน การจัดทำหลักสูตรร่วม การทำวิจัยร่วม รวมถึงส่งเสริมการจับคู่ความร่วมมือสถาบันการศึกษาครอบคลุมทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาและประถมศึกษาซึ่งปัจจุบันศูนย์แลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าวยังเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือทั้งงานการศึกษา และวัฒนธรรมที่ให้บริการกับทุกภาคส่วนทั้งในมณฑลเสฉวนและมณฑลอื่นในจีนตะวันตก (2) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งแห่งที่สอง ณ นครเฉิงตู ได้เปิดสอนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเลือกมาเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งมีความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย ซึ่งในเดือน ตุลาคมนี้คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาจะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และ (3) โรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่ สิรินธร ได้ดำเนินความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนจิตรลดามาแล้ว 13 ปี (Sister School) โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา เหมียนหยางฯ ได้เดินทางไปไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่โรงเรียนจิตรลดา และในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้คณะอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนจิตรลดาจะเดินทางมาจีนเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่โรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางฯ เช่นกัน
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหาร อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมโอกาสให้แก่เยาวชนทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความเข้าใจ และนำไปสู่ความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป อีกทั้งได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากทั้งสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นตัวกลางในการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทย - จีนต่อไป
 
7351d9289c8a196111a4ade6afd1fd1 67a56e83823a06a56c792c67570775ea322bbecf1f1798106cdd5b76a2917120eff20728e07700a13dac2a163aed5f9f92a3c069da8c024fed3552b5cd9e2bd31f9f3cc1c19e62fa96c7177024c