สัมมนาส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมการไปลงทุนในไทยของวิสาหกิจจีน

สัมมนาส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมการไปลงทุนในไทยของวิสาหกิจจีน

12 ก.ค. 2564

13 view

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูร่วมกับคณะกรรมการพาณิชย์นครฉงชิ่ง (Chongqing Municipal Commission of Commerce) จัดงานสัมมนา “Investment in Thailand : Your Opportunities and Incentives” ณ นครฉงชิ่ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐไทยมอบให้แก่นักลงทุน โดยมีนายถัง เหวิน ผู้ตรวจการ ระดับ 1 (เทียบเท่าอธิบดี) สำนักงานการต่างประเทศ งานและนายเจี่ยง จงเฉวียน ผู้ตรวจการ ระดับ 2 คณะกรรมการพาณิชย์ นครฉงชิ่ง รวมทั้งผู้แทนจากภาครัฐและวิสาหกิจของจีนจากสาขาอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น ยานยนต์ พลังงาน การเกษตร เป็นต้น เข้าร่วมรวม 80 คน

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู กล่าวถึงจุดแข็งและปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้ไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนสำหรับวิสาหกิจจีน โดยเฉพาะที่ตั้งของไทย ซึ่งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative) กับ EEC ของไทย

นอกจากนี้ นางดลพร อัชววร​กุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้และนายหิรัญ รุจิระวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การต่างประเทศ สายงานการลงทุนและการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย EEC ได้ให้ข้อมูลทั้งในด้านนโยบายภาครัฐ มาตรการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย และสิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ภาษี และผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมไทย-​จีน จังหวัดระยองได้ร่วมแบ่งปันความเห็นต่อศักยภาพและจุดเด่นของไทยที่เอื้อต่อการไปลงทุน

การสัมมนาดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความสนใจไปลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักร การแพทย์ พลังงาน รถยนต์ โลจิสติกส์ เป็นต้น ในประเทศไทย การสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับนครฉงชิ่งอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ