เมืองเล่อซาน (Leshan)

เมืองเล่อซาน (Leshan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,989 view

เมืองเล่อซาน (Leshan)


20210908002

ข้อมูลทั่วไป (ปี ๒๕๖๔)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลเสฉวน อยู่ห่างจากนครเฉิงตูประมาณ ๑๔๐ กม. ทิศเหนือติดกับเมืองเหมยซาน ทิศตะวันออก
ติดกับเมืองจื้อก้งและเมืองอี๋ปิน ทิศใต้ติดกับเขตปกครองตนเองอี๋เหลียงซาน ทิศตะวันตกติดกับเมืองหย่าอัน 

การแบ่งการปกครอง

แบ่งออกเป็น ๔ เขต ๔ อำเภอ ๒ อำเภอปกครองตนเอง และ ๑ เมือง

สภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ประมาณ ๑๖.๕-๑๘.๐ องศาเซลเซียส

สถานะของเมือง

เมืองเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวน

เลขาธิการพรรคฯ

นายหม่า โป

ขนาดพื้นที่

๑๒,๘๒๗ ตร.กม.                                                 

นายกเทศมนตรี

นายเฉิน กวงห้าว  (รักษาการ)

ประชากร

๓,๑๖๐,๑๖๘ คน (ณ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

การคมนาคม

สถานีรถไฟเล่อซาน

สถานีรถไฟเล่อซานเหนือ

เชื้อชาติ

ชาวฮั่น ชาวอี๋ ชาวเหมียว ชาวหุย ฯลฯ

สถาบันการศึกษา

ที่สำคัญ

มหาวิทยาลัยซีหนานเจียวทง

วิทยาเขตเอ๋อเหมย

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ (ปี ๒๕๖๓)

GDP

๒๐๐,๓๔๓ ล้านหยวน (+๔.๑%)

อุตสาหกรรมที่สำคัญ          

การผลิตเกลือ การหลอมเหล็กกล้า เกษตรกรรม หัตถกรรม ธัญญาหาร อาหารสุขภาพ ถ่านหิน ปูนซีเมนต์

รายได้สุทธิส่วนบุคคล

๓๘,๙๓๑ หยวน (+๖.๑%)

ค่าครองชีพ

๒๕,๕๓๙ หยวน (+๒.๕%)

มูลค่าอุตสาหรรม 

 

 

ปฐมภูมิ ๒๙,๐๓๓ ล้านหยวน (+๕.๘%)

ทุติยภูมิ ๘๒,๓๐๘ ล้านหยวน (+๔.๑%)

ตติยภูมิ ๘๙,๐๐๒ ล้านหยวน (+๓.๗%)

ยอดค้าปลีกรวมของสินค้าอุปโภคบริโภค

๗๔,๘๓๑ ล้านหยวน (-๒.๔%)

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครเฉิงตู เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน
อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

- เมืองเล่อซาน ได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนการเยือน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อปี ๒๕๖๓ เมืองเล่อซานบริจาคหน้ากากอนามัย ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดจำนวน ๑๐๐ ชิ้น

- ในปี ๒๕๕๘ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติที่เมืองเล่อซาน

- กรกฎาคม ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาล ๑๑ แห่งในประเทศไทยเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน เพื่อหารือ
ด้านความร่วมมือด้านการแพทย์และการพยาบาล ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซานรับนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยทุกปี ปีละประมาณ
๖๐ คน (ปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ไม่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙)

- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู บริจาคสิ่งของให้โรงเรียนประถมอู่อีชุนจงซิง อำเภอเฉียนเหวย เมืองเล่อซาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ครั้ง คือ (๑) วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (๒) วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔