ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

18 ก.ย. 2562

ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

1. การลงทะเบียนขอมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนหากมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และพำนักอยู่ในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งสามารถลงทะเบียนขอมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะมีสิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

• แบบคำร้องขอลงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ขอรับได้จากสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวโหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง)

• สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือทะเบียนบ้าน ซึ่งระบุหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนอย่างชัดเจน

• ส่งเอกสารตามข้อ (1) และ (2) มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ดังนี้ โทรสาร : 8628-6689-7863 ทางไปรษณีย์ : Royal Thai Consulate - General in Chengdu 12F, Building No. 3, Fund International Plaza,No.6, Hangkong Rd, Chengdu, Sichuan 610041 China Tel : 8628-6689-7861, Fax : 8628-6689-7863, Visa Section Tel : 8628-6689-7862

2. การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เอกสารที่ต้องนำมาแสดง บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางหรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ

หมายเหตุ: หากไม่ไปใช้สิทธิ และไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ล่วงหน้า จะทำให้เสียสิทธิทางการเมือง ดังนี้  
• เสียสิทธิในการลงรับเลือกและยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งในตำแหน่ง ส.ส.และ ส.ว ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

• เสียสิทธิในการเข้าชื่อร้องขอในเรื่องต่างๆ ดังนี้          

   o การร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น          

   o การร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย          

   o การร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล          

   o การร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริการท้องถิ่น