วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,095 view

แนะนำสถานกงสุลใหญ่  

1. ความเป็นมา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เดิมมีสถานะเป็นสำนักงานกงสุล ณ นครเฉิงตู เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิด   

สำนักงานกงสุล ณ นครเฉิงตู ได้รับการยกสถานะเป็นสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกสถานะตั้งแต่วันที่ 13กันยายน 2548

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูมีเขตอาณารับผิดชอบเขตมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง 
 

2. ภารกิจ

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีภารกิจหลักๆ ดังนี้

2.1 คุ้มครองดูแล ผลประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ และบริการคนไทยที่ประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยว ศึกษา ฯลฯ ในเขตอาณาต่างๆ

2.2 ให้บริการตรวจลงตรา (วีซ่า) แก่ชาวจีนและชาวต่างประเทศที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยว ศึกษา (คลิกดูรายละเอียดหัวข้อการขอรับการตรวจลงตรา)

2.3 ส่งเสริม กระชับความเข้าใจอันดี และความสัมพันธ์อย่างรอบด้านระหว่างประเทศไทยกับมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง โดยเน้นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม