ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 1,736 view

เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับคนไทยที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน
และนครฉงชิ่ง

 

การขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ชายไทยที่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารจากสถานกงสุลใหญ่ฯเพื่อนำไปยื่นต่อสัสดีอำเภอ ณ ภูมิลำเนาในประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. นักศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อออกใบรับรองสถานะการศึกษา

    • ใบรับรองฯ จะต้องเป็นภาษาจีนและอังกฤษ

    • กระดาษที่ใช้ในการออกใบรับรองฯ ต้องเป็นหัวกระดาษของสถานศึกษาเท่านั้น

    • ใบรับรองฯ ต้องมีตราประทับของสถานศึกษา

    • ใบรับรองต้องมีชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่ออีเมล ของสำนักงานที่ออกใบรับรองฯ

    • ใบรับรองฯ ต้องระบุว่านักศึกษากำลังศึกษาในระดับคณะสาขาวิชาสถานศึกษาใดและวิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปีเริ่มเข้าศึกษาเมื่อใดและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด

หมายเหตุ *** หากทางสถานศึกษาออกใบรับรองเป็นภาษาจีนอย่างเดียวนักศึกษาต้องนำไปแปลและรับรองคำแปลกับสำนักงานโนตารีพับลิค (Notary Public) ในพื้นที่ของสถานศึกษาที่ออกใบรับรองนั้นและส่งผ่านสำนักงานการต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู ตามขั้นตอนที่กำหนดก่อนจะมาขอยื่นเรื่องกับสถานกงสุลใหญ่***

 

2. นักศึกษานำใบรับรองฯ ไปแปลเป็นภาษาไทย โดยขอรับรายละเอียดดังกล่าวได้ที่สถานกงสุลใหญ่และจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานดังนี้

    • ทะเบียนบ้าน (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

    • บัตรประจำตัวประชาชน 

    • หนังสือเดินทาง

    • ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบสด.9) 

    • หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) ถ้ามี 

 

3. นักศึกษาเดินทางมายื่นเรื่องขอหนังสือรับรองฯที่สถานกงสุลใหญ่ด้วยตนเอง

    • กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองฯ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

    • กรอกคำร้องนิติกรณ์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

 

4. ค่าธรรมเนียม

    • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

    • ค่าธรรมเนียม 125 หยวนสำหรับการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา (รับเฉพาะเงินสด)