3,202 view

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

บุคคลสัญชาติไทย/ชาวต่างชาติที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติจากทางการไทยให้ยื่นเอกสารประกอบคำร้องดังนี้

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย6 เดือน
 2. บัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 4. ใบสำคัญการสมรส/หย่า  (กรณีหญิงที่มีการสมรส/หย่า)
 5. หลักฐานทางทหารของชาย (สด.8 , สด.9, สด.43 ใบ รด. หรือหนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ )
 6. ตราประทับในหนังสือเดินทางที่แสดงการเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย ครั้งล่าสุด (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 7. เอกสารแสดงว่าเคยมีถิ่นพำนักในประเทศไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 8. รูปถ่ายขนาด1 หรือ2 นิ้ว     จำนวน 2 รูป
 9. หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบผู้อื่นทำการแทน
 10. เอกสารอื่นๆ ตามแต่กรณีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะกำหนดเพิ่มเติม
 11. ค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับ100 บาท

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. เขียนคำร้องขอทำหนังสือรับรองความประพฤติ
 2. ให้ปากคำตามแบบบันทึกการสอบสวนของสถานกงสุลใหญ่ฯ
 3. จัดพิมพ์ลายนิ้วมือในแบบฟอร์มที่กำหนด
 4. สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งเรื่องกลับไปประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) เพื่อส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

 1. โดยที่ต้องส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการจึงไม่สามารถกำหนดระยะเวลารับเอกสารที่แล้วเสร็จได้ ซึ่งกรณีที่ผ่านมาจะใช้เวลาหลายเดือน หากมีความเร่งด่วนจึงแนะนำให้ผู้ร้องดำเนินการโดยตรงที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร24 ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 2168-9 โทรสาร 0 2205 1295 เว็บไซต์ psccenter.sb.police.go.th