วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 454 view

ทำเนียบข้าราชการ Name List of Staff 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
Royal Thai Consulate-General in Chengdu

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา   กงสุลใหญ่

Mrs. Thippawan Supamitkitja, Consul-General 

นางสาววรมน สินสุวรรณ   รองกงสุลใหญ่

Ms. Woramon Sinsuwan, Deputy Consul-General 

นายวรันณ์ธร คชทโรภาส   กงสุล

Mr. Waruntorn Kochtaropas, Consul

นายวิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง  กงสุล

Mr. Wittawin Tokiatroongruang, Consul 

นางสาววรรณพร สุวรรณอ่อน  กงสุล

Ms. Wannaporn Suwanorn, Consul