ทำเนียบข้าราชการ Name List of Staff 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
Royal Thai Consulate-General in Chengdu

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา   กงสุลใหญ่

Mrs. Thippawan Supamitkitja, Consul-General 

นางสาววรมน สินสุวรรณ   รองกงสุลใหญ่

Ms. Woramon Sinsuwan, Deputy Consul-General 

นางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ   กงสุล

Ms. Pitchaporn Liwjaroen, Consul 

นายวรันณ์ธร คชทโรภาส   กงสุล

Mr. Waruntorn Kochtaropas, Consul 

นางกัญญา หอมมณฑา   กงสุล

Mrs. Kanya Hommontha, Consul