การสมรสระหว่างคนไทยกับคนจีน

การสมรสระหว่างคนไทยกับคนจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ส.ค. 2566

| 1,077 view

การสมรสระหว่างคนไทยกับคนจีน

การสมรส
การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะทำการสมรสจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจาก คู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า นายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย
1. ร้องขอนิติกรณ์ (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
2. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง)
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ ใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชน มีตรารับรองจากอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครอง
4. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ 
5. หนังสือเดินทางตัวจริง
6. ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยอำเภอไทยไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศไทย
กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรอง (ออกโดยอำเภอไม่เกิน 3 เดือน) ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย (ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย)

* ใบรับรองความเป็นโสด สามารถยื่นขอได้ที่อำเภอ และสำนักบริหารการทะเบียน (นางเลิ้ง)

เอกสารของบุคคลสัญชาติจีน
1. หนังสือเดินทางตัวจริงหรือบัตรประชาชนตัวจริงหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง
2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3. ใบรับรองความเป็นโสด

* เอกสารทุกอย่างต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น