การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิด

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ส.ค. 2566

| 1,069 view

การแจ้งเกิด

ถึงแม้บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดา ก็มีสิทธิและหน้าที่ในการแจ้งเกิดบุตร

1. เอกสารของบิดาและมารดาสัญชาติไทย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด(ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง)    
 2. บันทึกคำให้การของมารดา(โปรดมาให้การที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อที่นายทะเบียนจะได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน)  
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง  
 4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ ใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชนมีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครอง  
 5. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ฉบับจริง
 6. รูปถ่ายสี 1 รูป (ถ่ายร่วมกัน 3 คน บิดา มารดา และบุตร หรือรูปถ่าย 2 คนคือมารดากับบุตรในกรณีที่ไม่มีบิดา)ไม่จำกัดขนาดแต่ควรเห็นหน้าชัดเจน 
 7. ทะเบียนสมรสไทย หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน หรือ

  * กรณีทะเบียนสมรสจีน: นำหนังสือรับรองสถานภาพสมรสออกโดยทางการของประเทศคู่สมรสไป แปลและรับรองที่ สำนักงาน Notary Public (公证处) ในมณฑล/เมืองที่อยู่ และนำ 公证书ไปทำนิติกรณ์ที่สำนักงานต่างประเทศของแต่ละมณฑล/ เมืองนั้น ๆ (外交部/外事办) โดยขอยื่นทำนิติกรณ์ที่เรียกว่า 泰国双认证 (ฉบับจริง)

 8. ใบรับรองบุตร กรณีบิดารับรองบุตร

2. เอกสารประจำตัวบุตร

- ต้นฉบับใบรับรองเกิดที่ออกโดยโรงพยาบาลนำเอกสารดังกล่าวไปแปลและรับรองที่ สำนักงาน Notary Public (公证处) ในมณฑล/ เมืองที่อยู่ และนำ 公证书 ไปทำนิติกรณ์ที่สำนักงานต่างประเทศของแต่ละมณฑล/ เมืองนั้น ๆ (外交部/外事办) โดยขอยื่นทำนิติกรณ์ที่เรียกว่า 泰国双认证 (ฉบับจริง)

3. เอกสารของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นคนจีนหรือชาติอื่นๆ

- หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์

หมายเหตุ

- กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส 

 1. บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา หากประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำยืนยัน
 2. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถดำเนินการในกรณีที่บิดามารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบุคคลอื่นที่มิใช่นามสกุลของบิดามารดา

- กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

 1. เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาและมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา
 2. หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา บิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำให้บุตรนอกสมรสใช้นามสกุลบิดา

- กรณีบิดามารดาหย่าร้าง

เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม

 1. 1. ใบหย่าของบิดามารดา
 2. บันทึกการหย่าที่ระบุอำนาจการปกครองบุตร (ในกรณีจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย
 3. ใบปกครองบุตร (กรณีจดทะเบียนหย่าในประเทศจีน)

- การเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านไทย

 1. ควรทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตรที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทย หากไม่ทำการเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย บุตรจะเสียสิทธิในประเทศไทย เช่น บุตรอาจจะไม่สามารถเข้าโรงเรียนในประเทศไทยได้
 2. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถแจ้งที่ว่าการอำเภอไทยเพื่อเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทยให้ได้ ท่านต้องไปแจ้งที่ว่าการอำเภอไทย ซึ่งโดยทั่วไปต้องไปติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากต้องแสดงหนังสือเดินทางไทยของเด็กที่ได้รับการประทับตราเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยไปแสดง อย่างไรก็ตาม ควรสอบถามจากที่ว่าการอำเภอ/เขตโดยตรง  

- สัญชาติ
แนวทางการพิจารณาได้สัญชาติไทยกรณีบุคคลเกิดนอกราชอาณาจักร

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพการสมรส

สัญชาติบุตร

ไทย

ไทย

จด

ไทย

ไทย

ไทย

ไม่จด

ไทย

ไทย

อื่นๆ

จด

ไทย

ไทย

อื่นๆ

ไม่จด

ไม่ได้สัญชาติไทย

อื่นๆ

ไทย

จด

ไทย

อื่นๆ

ไทย

ไม่จด

ไทย

 

- เด็กสามารถถือสองสัญชาติได้จนถึงอายุ 20 ปี จากนั้นต้องเลือกถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ในกรณีที่สละสัญชาติไทย จะต้องยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทยด้วย หากอายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่สามารถยื่นคำร้องขอสละสัญชาติได้ ทั้งนี้ บิดาหรือมารดาไม่สามารถยื่นขอสละสัญชาติแทนบุตรได้ เนื่องจาก การสละสัญชาติเป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้อื่นจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอสละสัญชาติแทนได้ อย่างไรก็ตาม  ตามกฎหมายจีนไม่อนุญาตให้มีการถือสองสัญชาติ ควรหารือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว