การหย่า

การหย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ส.ค. 2566

| 1,136 view

การหย่า

การขอจดทะเบียนหย่าจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลฯ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า นายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า(ขอรับได้ที่สถานกงสุลฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง)
 2. บันทึกการสอบสวน(โปรดมาให้การที่สถานกงสุลฯ เพื่อที่นายทะเบียนจะได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 4. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ
 5. หนังสือเดินทางตัวจริง
 6. หากเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ผู้ร้องต้องนำหลักฐานมาแสดง
 7. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริงที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ หรือที่ว่าการอำเภอไทยฝ่ายละ 1 ฉบับ หรือฉบับที่มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ
 8. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

เอกสารของบุคคลสัญชาติจีนหรือสัญชาติอื่น

 1. หนังสือเดินทาง
 2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 3. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง (ทะเบียนสมรส)

หมายเหตุ
การปกครองบุตร

 1. กรณีการหย่าโดยความยินยอม ให้ทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะปกครองบุตรคนใด หากตกลงกันไม่ได้หรือมิได้ตกลงกันให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด
 2. กรณีการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ศาลจะชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครอง